Töötajale

 

 

                                                                                        Kinnitatud direktori 31.08.2018
                                                                                        Käskkirjaga nr 20.2-1/150

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID LASTEASUTUSE ARENGUKAVA VALDKONNAST

Eestvedamine ja juhtimine

Kogu organisatsioon osaleb planeerimises, tegevuses, analüüsis ja parendustegevuses.  Lasteaed on omanäoline, arenev ja hea mainega.

Personalijuhtimine

Lasteaias on kompetentne ja motiveeritud personal, et tagada iga lapse areng ja lasteaia missiooni ning eesmärkide elluviimine.

Koostöö huvigruppidega 

Huvigrupid on kaasatud ning toetavad lapse ja lasteaia arengut.

Ressursside juhtimine

Hoida toimivana rekonstrueeritud lasteaia kasvukeskkonda.  Ressursside faktipõhine ja säästlik majandamine tagab lastele ja töötajatele turvalise ja funktsionaalselt läbimõeldud arengukeskkonna.

Õppe- ja kasvatustegevus

Muutuv õpikäsitlus, selle süsteemne arendamine erinevate õpimeetodite ja õppetöövormide abil. Lapse arendamisprotsess on mänguline, lapsest lähtuv ja praktiliste tegevustega.

Väärtused:
1. Turvalisus
2. Lapsest lähtuv õpiprotsess
3. Hoolimine ja varajane märkamine
4. Koostöö
5. Traditsioonid ja tervis