Töötajale

 

 

                                                                                                                                            Kinnitatud direktori 02.09.2019
                                                                                                                                                Käskkirjaga nr 20.2-1/231

 

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID LASTEASUTUSE ARENGUKAVA VALDKONNAST

Eestvedamine ja juhtimine

Kogu organisatsioon osaleb planeerimises, tegevuses, analüüsis ja parendustegevuses.  Lasteaed on omanäoline, arenev ja hea mainega.

Personalijuhtimine

Lasteaias on kompetentne ja motiveeritud personal, et tagada iga lapse areng ja lasteaia missiooni ning eesmärkide elluviimine.

Koostöö huvigruppidega 

Lastevanemad on kaasatud ning toetavad lapse ja lasteaia arengut.

Ressursside juhtimine

Hoida toimivana rekonstrueeritud lasteaia kasvukeskkonda. 

Õppe- ja kasvatustegevus

Muutuv õpikäsitlus, selle süsteemne arendamine erinevate õpimeetodite ja õppetöövormide abil. Lapse arendamisprotsess on mänguline, lapsest lähtuv ja praktilisi tegevusi sisaldav.

Väärtused:
1. Turvalisus
2. Lapsest lähtuv õpiprotsess
3. Hoolimine ja varajane märkamine
4. Koostöö
5. Traditsioonid ja tervis