Tervise edendus

         
 

                              .   

Lasteaed Sõleke on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku 2001. aastal.

Missioon: Töötajate hea vaimne tervis tagab ka laste tervise.

Eesmärk: Hoida ning edendada töötajate ja laste tervist. Toetada lastes tervislike eluviiside kujunemist koostöös koduga.

Lasteaia tervise edendamise tegevuskava lähtub Võru Lasteaed Sõleke arengukavast, Lasteaia õppekavast ja Tervist Edendava Lasteaia põhimõtetest: 1. Koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia personali nimel. 2. Lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine. 3. Lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine (Terviseedendus lasteaias. Tervise Arengu Instituut 2003).
Lasteaia tervise edendamise tegevuskava koostatakse kogu lasteaia meeskonna kaasabil. Tegevuskava koostamist juhib tervise töörühm. Lasteaia tervise edendamise tegevusi viib läbi kogu lasteaia meeskond koostöös lastevanemate ja teiste huvigruppidega. Neid tegevusi kordineerib tervise töörühm.
Lasteaia tervise töörühma koosseis ja tegevuskava kinnitatakse pedagoogilises nõukogus. 

TERVISE TÖÖRÜHM 201672018 õa:

Eve Kirs –töörühma  juht 
Ülle Lepind
Sigrid Piirmann
Rutta Sarik 
Kaidi Järv
Kaja Harak 
Juta Boitsov 
Maia Päevalill
Annika Ossip
Karin Lubja
Helina Lehes
Kristi Pai