Projektid

Sihtasutus Innove projekt 2020

Taotlusvoorus eraldas Sihtasutus Innove lasteaia projektile "Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod" elluviimiseks 2125 eurot.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Täiendada Võru lasteaia Sõleke lasteaiaõpetajate teadmisi arendavast õpikäsitusest. Õpetajatele tutvustatakse, kuidas sisukamalt rakendada projektipõhist tööviisi, mis toetab uueneva õppekava täitmist. Läbi ühise õppimise luuakse tänapäevane organisatsioonikultuur, mis toetab iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut soodustava, õpioskusi ja loovust arendava õpikäsituse keskkonna. Õpetajad on projekti lõpuks viinud end muutustega kurssi ja vastavalt sellele kohandanud oma tööd lasteaias lastega ühtsetel arusaamadel.

Projekti tegevused:

Projekti tegevused toimuvad 02.03.2020 - 01.12.2020.

Märtsis toimub koolitus teemal- "Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod" (korraldab Huvi OÜ).

Aprillis toimub avatud loeng "Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine lasteaias projektipõhise õppeviisi toel", kus kogemusi jagab Ülenurme lasteaia pedagoog-metoodik.

Mais viiakse läbi lasteaias õpikogukond õpetajalt õpetajale.

Septembris külastatakse kogemusõppe eesmärgil lasteaedu (Luunja Lasteaed Midrimaa ja Toila lasteaed Naerumeri).

Septembrist oktoobrini tegeletakse õppekava uuendamisega.

Õppe-ja kasvatustegevust toetavad projektid:

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekt  „MAMMUT MOOSIPURGIS“ (01.09.2017- 30.05.2018)

MAMMUT_MOOSIPURGIS.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekt  „MOOSIPURGIGA VÕRTSJÄRVEST MAMMUTITEMAALE“ (01.09.2018- 30.06.2019)

MOOSIPURGIGA_MAMMUTITEMAALE.

Pooleliolevad projektid

Teadmiste_jahil_msrsruudil_Tartu_Loodusmuuseum, Tartu_Loodusmaja

Eriolümpia väikesportlaste programmi tutvustus sportlaste_programm 

Võru Instituudi Keelepesa projekt  Keelepesa tutvustus latsiaia

Lastekaitse Liidu projekt  Kiusamisest vabaks metoodika

Hitsa projekt 2019/2020   HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SIHTASUTUSE (HITSA) POOLT FINANTSEERITUD PROJEKT
Proge Tiigri programmi seadmete taotlusvoorus taotleti toetust robootika komplektide jms ostmiseks. Seadmete taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Taotletud seadmed: Lego Education We Do 2,0 põhikomplekt; Lego Education; Coding Express; Dash robot; Tahvelarvuti Galaxy Tab A 10,1 2019, 32GB, LTE

Valdkond_Robootika

Tegevuskava 2019/20 Mina Olen...Tegevuskava_Hitsa_2019

Näidistegevused: Bee-Bot liiklusmatt http://www.soleke.ee/?lang=et&selected=10&id=195

Õppematerjal Lego WEDO Tegevuse_kava_WedoNaeris