Õppe- ja kasvatustegevus

Õppe-ja kasvatustegevuse korraldus

Korralduse aluseks on õppekava, mis on seotud lasteaia arengukava, tegevuskava ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga. Lisaks rakendame teisi üldõpetuse ja Reggio Emilia tegevuskultuurist inspireeritud projektiõppe põhimõtteid, kohaldades või täiendades neid oma lastele sobivaiks. 

Tehnoloogilistest vahenditest on kasutuses lauaarvutid, fotoaparaadid, dataprojektor, tahvelarvutid ja hariduslikud robootikavahendid (Lego We Do 2 ja Lego We Do 1 põhikomplektid. Lego Coding Express, Dash Robot, Ozobot Robot, Bee Bot koos loodus ja tähemattidega). Vahedite kasutamise eesmärgiks on viia läbi lõimitud tegevusi, mis arendavad matemaatilisi, tehnoloogia, keelelist oskust, lisaks meeskonnatööd ja loovust. Annab võimaluse osaleda erinevatel võistlustel.

Õppeaasta algab 1. septemberil ning kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood lasteaias toimub 1. septembrist kuni 31. maini. Suvekuudel toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel. 
Lasteaias algab õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine nädala, kuu või muu perioodi jooksul alates oktoobrist. August, sepember planeeritakse laste kohanemist toetavate mängude ja tegevustega ning toimub laste arengu jälgimine ja hindamine. Sealjuures selgitatakse välja lapsed, kelle areng vajab toetamist (andekas ja erivajadusega laps, vajadusel koostatakse IAK).  

Õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimisel arvestab õpetaja lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Sellest lähtuvalt juhendab õpetaja laste õppimist alarühmadena. Loob mängukeskkonna ja annab lastele võimaluse valiktegevusteks. Õppimist toetab keskkond, mis on avatud, rikkalik, võimalusi pakkuv, vahelduv, inspireeriv, soodustab lapse õpihuvi ja suhtlemist.

Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut mõtestama
Tulemusena:

Laps saab teha valikuid lähtuvalt oma huvidest ja individuaalsusest:
seostab uusi teadmisi varasemate kogemustega;
kasutab saadud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;
arutleb ja tunneb rõõmu oma tegevuste tulemustest;
tuleb toime ebaõnnestumistega.

Õppe-ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, mis määrab lapse eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, kus vahelduvad igapäevatoimingud (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm) ning lasteaiaõpetaja poolt juhendatud õppe- ja kasvatustegevus. Päevakava on kättesaadav lasteaia kodulehel ja rühmade stendidel.