Õppe- ja kasvatustegevus

Õppe-ja kasvatustegevuse korraldus

Korralduse aluseks on õppekava, mis on lahutamatult seotud lasteaia arengukava, tegevuskava ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga. Lisaks rakendame teisi üldõpetuse ja Reggio Emilia tegevuskultuurist inspireeritud projektiõppe põhimõtteid, kohaldades või täiendades neid oma lastele sobivaiks. 

Tehnoloogilistest vahenditest on kasutuses lauaarvutid, fotoaparaadid, dataprojektor, tahvelarvutid ja hariduslikud robootikavahendid (Lego We Do 2, Bee Bot koos loodus ja tähemattidega, Oobot Bit 2 stardikomplekt ja kaksikpakk). Vahedite kasutamise eesmärgiks on viia läbi lõimitud tegevusi, mis arendavad matemaatilisi, tehnoloogia, keelelist oskust, lisaks meeskonnatööd ja loovust. Annab võimaluse osaleda erinevatel võistlustel.

Õppeaasta algab 1. septemberil ning kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood lasteaias toimub 1. septembrist kuni 31. maini. Suvekuudel toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel. 
Lasteaias algab õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine nädala, kuu või muu perioodi jooksul alates oktoobrist. August, sepember planeeritakse laste kohanemist toetavate mängude ja tegevustega ning toimub laste arengu jälgimine ja hindamine. Sealjuures selgitatakse välja lapsed, kelle areng vajab toetamist (andekas ja erivajadusega laps, vajadusel koostatakse IAK).  

Õppe-ja kasvatustegevuse planeerimisel arvestab õpetaja lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Sellest lähtuvalt kavandab õpetaja lõimitud õppe-ja kasvatustegevused.  

Õppe-ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, mis määrab lapse eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, kus vahelduvad igapäevatoimingud (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm) ning lasteaiaõpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevus. Päevakava on kättesaadav lasteaia kodulehel ja rühmade stendidel.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmägid, põhimõtted, õpikäsitus ja läbiviimise sisu

Aiarühma 3-7 aastaste laste õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös:

 • Laps saab kõigis tegevustes rakendada oma algatusvõimet, andeid ja loovust ning tema huvisid märgatakse;
 • laps hoolib tervisest, kehalisest aktiivsusest, kaaslastest ja ümbritsevast keskkonnast;
 • laps tähistab rahvuslikke tähtpäevi, hindab eesti kultuuripärandit ja traditsioone;
 • laps suudab liikluses võimalikult riskivabalt ja turvaliselt käituda.

Sõimerühma 1,5-3 aastaste laste õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Üldeesmärk on luua laste arengut ja positiivseid emotsioone tekitav keskkond, et lapsel tekiks huvi lasteaeda (rühma) tuleku vastu:

 • Toetada lapsevanemaid lapse kohanemisega lasteaias;
 • Lapsel kujunevad esmased sotsiaalsed, mängu- ja enesekohased oskused.

Õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

Sõlekese lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõtteks on:

 • Lapse individuaalsuse ja tema arengupotensiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumsvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • hummaansete ja demokraatlike suhete väätustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuurude eripäraga arvestamine.

Lasteaia õppekavas esitatakse õppe- ja kasvatustegevuse sisu järgmistes valdkondades: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusikaõpetus, liikumine, terviseõpetus, liiklusõpetus. Õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadele toetudes koostab iga rühm oma lastearengutasemest aasta tegevuskava. Lähtuvalt sellest koostavad õpetajad nädala, kuu või pikema perioodi plaani, milles esitatakse üldoskuste ja valdkondade eesmärgid, temaatika,  õppe-ja kasvatustegevuste sisu ja tegevused ning viited kasutatavatele õppematerjalidele. Rüma tegevuskava on koostatud üheks õppeaastaks. 

Õppe-ja kasvatustegevuse õpikäsitus ja läbiviimise sisu

Õppimine on pidev protsess mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Õppe- ja ksvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, kultuurilst tausta, vanust, sugu, tervislikku seisundit jms. Pedagoogid on laste individuaalse arengu suunajad ning arengut totava keskkonna loojad. Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut mõtestama
Tulemusena:

 • Laps saab teha valikuid lähtuvalt oma huvidest ja individuaalsusest:
 • seostab uusi teadmisi varasemate kogemustega;
 • kasutab saadud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;
 • arutleb ja tunneb rõõmu oma tegevuste tulemustest;
 • tuleb toime ebaõnnestumistega.