Õpetaja kutse-eetika

VÕRU LASTEAED SÕLEKE ÕPETAJA KUTSE-EETIKA


Õpetaja kutse-eetika on tõekspidamiste ja põhiväärtuste käsitlus, mis on õpetajate vaheline kokkulepe ja mille abil saab õpetaja iseennast analüüsida ning võrrelda.
Kutse-eetika juhib kõiki õpetajate omavahelisi suhtlussituatsioone ja suhteid, samuti nende suhtumist oma töösse ning vastutustunnet.
Õpetaja töö sisaldab endas eetilist järelemõtlemist ning oma tegevuse motiivide ja eesmärkide hindamist.
Kutse-eetika põhiülesanne on:
• teadvustada õpetajakutse moraalset vastutust;
• tõsta õpetaja kutsereitingut ühiskonnas;
• aidata õpetajal orienteeruda oma missioonikoormuses.

I ÕPETAJAKUTSE PÕHITÕED
• õpetaja on missiooniteadlik, kompetentne ning koostöövalmis
• õpetaja vastutus põhineb tema teadlikkusel kutseoskustest ja oma tööga seotud kõlbelistel tõekspidamistel ning väärtustel
• õpetaja kutse on seotud kõlblusnormidega, mis avalduvad tema hoiakutes
• õpetaja on vastastikkust koostööd ja partnerlust taotlev, õiglane ja toetav
• õpetaja rõõmsameelsus, isiklik eeskuju ja nõudlikkus enese vastu toetavad laste väärtuste ja hoiakute kujunemist
• õpetaja on Lasteaed Sõleke kultuuri kujundaja ja kandja.

Kutse-eetika kriteeriumide juurde kuulub lahutamatu osana õpetaja professionaalsete oskuste pidev enesetäiendamine ja –arendamine, enesevalitsemine ja emotsioonide juhtimine.
Õpetaja põhiülesanded ja vastutus on sätestatud Lasteaed Sõleke õppe- ja kasvatustööd puudutavates ning tema tööd reguleerivates seadustes ja õigusaktides.


II ÕPETAJA KÕLBELISED PÕHIVÄÄRTUSED

VÄÄRIKUS JA LUGUPIDAMINE
Õpetaja on lapse individuaalsust, arengut ning huvisid toetav; ennast ja partnerit austav; positiivne ja optimistlik.

AUSUS JA TAKTITUNNE
Õpetaja on südamlik, tolerantne ja heasoovlik.

ÕIGLUS JA USALDUSVÄÄRSUS
Õpetaja peab sõna ja vastutab oma sõnade eest; hoiab temale usaldatud saladusi; lahendab konfliktid õiglaselt; väldib soosimist ja sildistamist.

ISESEISVUS JA KOOSTÖÖ
Õpetaja on oma kõlbelistes valikutes vaba; põhjendab ja argumenteerib oma seisukohti; vabadus on seotud vastutusega.

III ÕPETAJA EETIKAPRINTSIIBID

ÕPETAJA
• õpetaja on teadlik oma missioonist
• õpetaja on heatahtlik, eeskujuks lastele ja tasakaalukas
• õpetaja oskab ja tahab kuulata, märkab ja teeb oma otsuse
• õpetajal on adekvaatne enesehinnang ja sisemine vajadus enesearenguks
• õpetaja talub kriitikat ja oskab sellele argumenteeritult vastata
• õpetaja omab füüsilist ja vaimset, intellektuaalset ja emotsionaalset tasakaalu
• õpetaja kasutab eneseväljenduses korrektset keelt ja väldib üleolevat ning solvavat käitumist
• õpetaja on seaduste ees võrdne, tal on õigus oma eraelule ja puhkusele
• õpetaja peab lugu oma lasteaiast ja on oma lasteaia maine kujundaja

ÕPETAJA JA LAPS

• õpetaja arvestab lapse isikupära
• õpetaja austab lapse õigusi ning suhtub igasse lapsesse inimlikult ja õiglaselt
• õpetaja püüab mõista lapse tegutsemismotiive, mõtteviisi ja tõekspidamisi ning käsitleb taktitundeliselt lapse isiku ja eraeluga seotud küsimusi
• õpetajal on empaatiavõime, ta mõistab lapse tundeid ja arvestab sellega
• õpetaja märkab ahistamist ja sekkub selle tõkestamiseks
• õpetaja seisab vastu mõttelodevusele, lohakusele ning hoolimatusele
• õpetaja teeb koostööd lapse vanematega või tema eest vastutavate täiskasvanutega
• õpetaja innustab last: loob positiivse õhkkonna, märkab ja tunnustab lapse pingutusi ning toetab tema arengut

ÕPETAJA JA KOLLEEGID

• õpetaja on heas läbisaamises enda ja kolleegidega
• õpetaja hindab oma tööd, aktsepteerib kolleegide loomingut ja osaleb aktiivselt meeskonnatöös
• õpetaja ei tee kriitilisi märkusi kolleegide kohta laste ja lastevanemate juuresolekul
• õpetaja toetab ja nõustab kolleegi

ÕPETAJA PROFESSIONAALSUS

• professionaalsus on õpetaja kutsetöö alus
• professionaalsuse tagavad erialane, kutsealane ja ametialane ettevalmistus
• õpetaja kutsemeisterlikkus kujuneb välja praktilise töö kogemusest
• õpetaja on elukestev õppija, täiustab oma kutseoskusi ning rakendab saadud teadmisi igapäevases tegevuses
• õpetajatööd toetavad õigusaktid, kutsestandard ning kutse-eetika
• õpetaja teeb oma tööd vastutustundlikult
• ränga kõlbelise eksimuse korral astub õpetaja oma ametist tagasi

ÕPETAJA SUHE ÜHISKONNAGA

• õpetaja täidab olulist rolli kodanikuühiskonna kujundamisel ning on teadlik ühiskonnas toimuvatest protsessidest ja suundumustest
• õpetaja tegutseb koostöös kodu, lasteaia ja ühiskonnaga
• õpetaja võimalused oma tööd hästi teha sõltuvad õppe- ja kasvatustöösse ja haridusse paigutatud ressurssidest, seega on õpetajal õigus ühiskonnalt nõuda lastele kaasaegse õpikeskkonna ja töötingimuste tagamist ning oma pingutustele tunnustust
• õpetaja professionaalsus ja eetilisus panevad aluse ühiskonnas õnneliku inimese ja väärika põlvkonna kujunemisele
• õpetaja on rahvuskultuuri ja –identiteedi hoidja ning kandja

 


Aluseks on võetud „Õpetaja kutse-eetika tööversioon III”