Lasteaiast

LASTEAED SÕLEKE

Lasteaia missioon

Lasteaia töötajad toetavad iga lapse individuaalsust, kasvamist ja arenemist ning alushariduse omandamist koostöös perekonnaga lähtudes lapse tervisest ning rahvakultuuri traditsioonidest.

Lasteaia moto ja visioon 2020

Saab sõleks süda, hõbeviisiks mõte ja võlukütkeis laulab me hing. (O.Saare luuleread)
Lasteaed ühendab uudsed kasvatus- ja õpetuspõhimõtted rahvuslikkusega ehk vana ja uut seob sõlg.

Lasteaia väärtused

1. HOOLIMINE JA VARAJANE MÄRKAMINE
Hoolime ja peame lugu nii lastest kui ka täiskasvanutest.
Jälgime ja toetame lapse individuaalset arengut koostöös tugispetsialistide ja lastevanematega.

2. LAPSEST LÄHTUV ÕPIPROTSESS
Arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve, omaalgatust ja erivajadusi loome lapse arengut arvestava kasvukeskkonna.

3. TURVALISUS
Loome lastevanematele kindlustunde, et nende lapsel on lasteaias hea ja turvaline olla.

4. TRADITSIOONID JA TERVIS
Lasteaia ühiste tegemiste kaudu hoiame rahvakultuuri traditsioone.
Tunneme rõõmu liikumisest, tervislikust toidust, heast tujust ja sõpradest.

5. KOOSTÖÖ
Suhtleme erinevate huvigruppidega, leiame parimaid lahendusi, tunneme huvi ja austame üksteist.

Lasteaiast

Lasteaed Sõleke asub Võru linnas, Olevi linnaosas, suure õuealaga piirneval maa - alal. Lasteasutus paikneb linna tähtsamate liiklusteede, Võru Maksimarketi ning Võru Taluturu läheduses.

Meie lasteaed on 1984. aastal tüüpprojekti järgi ehitatud 280–kohalisena ja 12-rühmalisena.
Alates 2000. aasta algusest kannab lasteaed nime Võru Lasteaed Sõleke. Lasteaeda on rekonstrueeritud 2017 aastal.
Lasteaed on avatud igal tööpäeval kella 7:00 kuni 19:00-ni (sh. valverühm 17:30 – 19:00).
Avatud on 3 sõimerühma ning 9 aiarühma, mille hulgas on 1 sobitusrühm ja 2 tasandusrühm. Iga lapse arengut toetatakse lasteaias väljatöötatud tugisüsteemide (logopeed, eripedagoogide) kaudu.

Tasandusrühmad on moodustatud: Euroopa Sotsiaalfond kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond meetmest „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele Võru linnavalitsuse projekti tasandusrühma loomiseks aastateks 2016- 2018

Lasteaias veedetud päev koosneb suunatud tegevusest ja vabast mängust. Laste igapäevast rühmaelu korraldavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. 

VÕRU LASTEAED SÕLEKE ERIPÄRA

Sõlekese lasteaia eripäraks on olnud  maja avamisest alates rahvuslikkus - toetumine pärimuskultuuri eri valdkondadele (rahvalaulud, -mängud, -tantsud, rahvapillid, rahvaluule, rahvarõivad/kandmistraditsioonid, rahvatarkused, muinasjutud, muistendid, vanasõnad, mustrid, tähtpäevad, tavad, traditsioonid jm). 
Tutvutakse Eesti rahvapärimusega (pärimuspäevad, võetakse osa üritustest) ning Võrumaale omase rahvakultuuriga. Rahvuslikke elemente kasutatakse keskkonna kujundamisel nii lasteaia üldruumides, õuealal kui ka rühmas (lasteaia töötajatel on puidust rinna sõlg, lastele on rahvuslike elementidega riided). 
Lasteaial on oma väikekannelde ja folkloorirühm ning pikaajalised rahvakultuuril põhinevad traditsioonid.
Lasteaial on oma laul, logo, lipp ja pitsat.
Lasteaias rakendatakse ”Keelepesa” programmi, milles osaleb kaks rühma. Keelepesa töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes üks kord nädalas terve päeva vältel vaid oma maa põlist piirkonnakeelt – Vana-Võromaal võru keelt.  
„Kiusamisest vabaks!“ metoodika järgi töötab 6 rühma, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe. Metoodika põhirõhk on ennetaval käitumiskultuuril, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. Lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.
Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. Põhirõhk on suunatud lapse arengule ja tervisele, soodsate tingimuste loomisele. 
Lasteaias viiakse järjepidevalt läbi suusatamise ja ujumise algõpetust ning toimub aktiivne laste huviringide töö. Huvitegevustena võimaldame lastele täiendavalt tasuta muusika- ja liikumistegevusi ning teraapilisi tegevusi erivajadusega lastele. Jalgpall, võimlemine, džuudo, robootika ning teised huvialaringid toimuvad vastavalt lapsevanemate soovile ja on vanemale tasulised.