Lasteaiast

LASTEAED SÕLEKE

Lasteaia missioon

Lasteaia töötajad toetavad iga lapse individuaalsust, kasvamist ja arenemist ning alushariduse omandamist koostöös perekonnaga lähtudes lapse tervisest ning rahvakultuuri traditsioonidest.

Lasteaia moto ja visioon 2020

Saab sõleks süda, hõbeviisiks mõte ja võlukütkeis laulab me hing. (O.Saare luuleread)
Lasteaed ühendab uudsed kasvatus- ja õpetuspõhimõtted rahvuslikkusega ehk vana ja uut seob sõlg.

Lasteaia väärtused

1. HOOLIMINE JA VARAJANE MÄRKAMINE
Hoolime ja peame lugu nii lastest kui ka täiskasvanutest.
Jälgime ja toetame lapse individuaalset arengut koostöös tugispetsialistide ja lastevanematega.

2. LAPSEST LÄHTUV ÕPIPROTSESS
Arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve, omaalgatust ja erivajadusi loome lapse arengut arvestava kasvukeskkonna.

3. TURVALISUS
Loome lastevanematele kindlustunde, et nende lapsel on lasteaias hea ja turvaline olla.

4. TRADITSIOONID JA TERVIS
Lasteaia ühiste tegemiste kaudu hoiame rahvakultuuri traditsioone.
Tunneme rõõmu liikumisest, tervislikust toidust, heast tujust ja sõpradest.

5. KOOSTÖÖ
Suhtleme erinevate huvigruppidega, leiame parimaid lahendusi, tunneme huvi ja austame üksteist.

Lasteaiast

Lasteaed Sõleke asub Võru linnas, Olevi linnaosas, suure õuealaga piirneval maa - alal. Lasteasutus paikneb linna tähtsamate liiklusteede, Võru Maksimarketi ning Võru Taluturu läheduses.

Meie lasteaed on 1984. aastal tüüpprojekti järgi ehitatud 280–kohalisena ja 12-rühmalisena.
Alates 2000. aasta algusest kannab lasteaed nime Võru Lasteaed Sõleke. Lasteaeda on rekonstrueeritud 2017 aastal.
Lasteaed on avatud igal tööpäeval kella 7:00 kuni 19:00-ni (sh. valverühm 17:30 – 19:00).
Avatud on 3 sõimerühma ning 9 aiarühma, mille hulgas on 1 sobitusrühm ja 2 tasandusrühm. Iga lapse arengut toetatakse lasteaias väljatöötatud tugisüsteemide (logopeed, eripedagoogide) kaudu.

Tasandusrühmad on moodustatud: Euroopa Sotsiaalfond kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond meetmest „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele Võru linnavalitsuse projekti tasandusrühma loomiseks aastateks 2016- 2018

Lasteaias veedetud päev koosneb suunatud tegevusest ja vabast mängust. Laste igapäevast rühmaelu korraldavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. 

VÕRU LASTEAED SÕLEKE ERIPÄRA

Sõlekese lasteaia eripäraks on olnud  maja avamisest alates rahvuslikkus - toetumine pärimuskultuuri eri valdkondadele (rahvalaulud, -mängud, -tantsud, rahvapillid, rahvaluule, rahvarõivad/kandmistraditsioonid, rahvatarkused, muinasjutud, muistendid, vanasõnad, mustrid, tähtpäevad, tavad, traditsioonid jm). 
Tutvutakse Eesti rahvapärimusega (pärimuspäevad, võetakse osa üritustest) ning Võrumaale omase rahvakultuuriga. Rahvuslikke elemente kasutatakse keskkonna kujundamisel nii lasteaia üldruumides, õuealal kui ka rühmas (lasteaia töötajatel on puidust rinna sõlg, lastele on rahvuslike elementidega riided). 
Lasteaial on oma väikekannelde ja folkloorirühm ning pikaajalised rahvakultuuril põhinevad traditsioonid. Lasteaial on oma laul, logo, lipp ja pitsat.

Lasteaias rakendatakse ”Keelepesa” programmi, milles osaleb kaks rühma. Esimene keelepesa programmiga liitunud rühm alustas tööd 2011. aasta sügisest. Keelepesa töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes üks kord nädalas terve päeva vältel vaid oma maa põlist piirkonnakeelt – Vana-Võromaal võru keelt.  Keelepesapäev Vana–Võromaa lasteaias tähendab seda, et kogu päeva tegevused ja suhtlemine lastega toimub võru keeles.Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi kultuuri edasi andma. 

„Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitus lasteaed 2011. aastal, mille järgi töötab 6 rühma. "Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendatakse lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb lastel omavahelises suhetes olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga 2001. aastal. Põhirõhk on suunatud lapse arengule ja tervisele, soodsate tingimuste loomisele. Lasteaia tervise edendamine lähtub lasteaia õppekavast, arengukavast, aasta tegevuskavast, sisehindamise ja riskianalüüsi kavandatud tegevustest. Tervislike harjumuste kujundamine toimub kogu koolieelsel perioodil koostöös koduga. Lasteaia terviseedenduse eestvedajaks on Sõlekese tervise töörühm. Lasteaias viiakse järjepidevalt läbi suusatamise ja ujumise algõpetust ning toimub aktiivne laste huviringide töö. Huvitegevustena võimaldame lastele täiendavalt tasuta muusika- ja liikumistegevusi, teraapilisi tegevusi erivajadustega lastele. Jalgpall, võimlemine, džuudo, robootika ning teised huvialaringid toimuvad vastavalt lapsevanemate soovile ja on vanemale tasulised.                                                    

Et tugevdada koostöövõrgustiku tööd arengulise erivajadusega lapse toetamisel ning leida erinevaid koostöövorme/võimalusi motiveerimaks lapsevanemaid abivajava lapsega tegutsema, on lasteaead liitunud 2015 aastal Eriolümpia väikesportlaste- ja perede programmiga. Eesmärk on tutvustada põhilisi spordioskusi intellektipuudega ja -puudeta lastele vanuses 2 kuni 7 aastat. Mänguline sportlik programm ütleb lastele ja nende peredele tere tulemast eriolümpia maailma igal reedel, kell 8.30 Sõlekese saalis. Lisaks grupitundidele käiakse koos matkadel, suusatamas, korraldatakse sportlikke pereõhtuid.
Rohkem infot: https://eeo.ee/organisatsioon/laste-ja-perede-programm/