Lasteaiast

LASTEAED SÕLEKE

Lasteaia missioon

Lasteaia töötajad toetavad iga lapse individuaalsust, kasvamist ja arenemist ning alushariduse omandamist koostöös perekonnaga lähtudes lapse tervisest ning rahvakultuuri traditsioonidest.

Lasteaia moto ja visioon 2020

Saab sõleks süda, hõbeviisiks mõte ja võlukütkeis laulab me hing. (O.Saare luuleread)
Lasteaed ühendab uudsed kasvatus- ja õpetuspõhimõtted rahvuslikkusega ehk vana ja uut seob sõlg.

Lasteaia väärtused

1. HOOLIMINE JA VARAJANE MÄRKAMINE
Hoolime ja peame lugu nii lastest kui ka täiskasvanutest.
Jälgime ja toetame lapse individuaalset arengut koostöös tugispetsialistide ja lastevanematega.

2. LAPSEST LÄHTUV ÕPIPROTSESS
Arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve, omaalgatust ja erivajadusi loome lapse arengut arvestava kasvukeskkonna.

3. TURVALISUS
Loome lastevanematele kindlustunde, et nende lapsel on lasteaias hea ja turvaline olla.

4. TRADITSIOONID JA TERVIS
Lasteaia ühiste tegemiste kaudu hoiame rahvakultuuri traditsioone.
Tunneme rõõmu liikumisest, tervislikust toidust, heast tujust ja sõpradest.

5. KOOSTÖÖ
Suhtleme erinevate huvigruppidega, leiame parimaid lahendusi, tunneme huvi ja austame üksteist.

Lasteaiast

Lasteaed Sõleke asub Võru linnas, Olevi linnaosas, suure õuealaga piirneval maa - alal. Lasteasutus paikneb linna tähtsamate liiklusteede, Võru Maksimarketi ning Võru Taluturu läheduses.

Meie lasteaed on 1984. aastal tüüpprojekti järgi ehitatud 280–kohalisena ja 12-rühmalisena.
Alates 2000. aasta algusest kannab lasteaed nime Võru Lasteaed Sõleke. Lasteaeda on rekonstrueeritud 2017 aastal.
Lasteaed on avatud igal tööpäeval kella 7:00 kuni 19:00-ni (sh. valverühm 17:30 – 19:00).
Avatud on 3 sõimerühma ning 9 aiarühma, mille hulgas on 1 sobitusrühm ja 2 tasandusrühm.

Tasandusrühmad on moodustatud: Euroopa Sotsiaalfond kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond meetmest „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele Võru linnavalitsuse projekti tasandusrühma loomiseks aastateks 2016- 2018

Lasteaias veedetud päev koosneb suunatud tegevusest ja vabast mängust. Laste igapäevast rühmaelu korraldavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. 

VÕRU LASTEAED SÕLEKE ERIPÄRA

Sõlekese lasteaia töö eripäraks on olnud algusest peale rahvuslikkus - toetumine rahvakalendri tähtpäevadele, tavadele, Võrumaale omase rahvakultuuri uurimisele. Lasteaias rakendatakse Keelepesa ja Kiusamisest vabaks programme. Keelepesa programmis osaleb kaks rühma. Esimene programmiga liitunud rühm alustas tööd 2011. aasta sügisest. Keelepesa töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes igas olukorras kogu aeg vaid oma maa põlist piirkonnakeelt - Vana-Võromaal võru keelt. Keelpesapäev Vana-Võromaa lasteaias tähendam seda, et õpetajad kõnelevad lastega kogu päeva jooksul vaid võru keelt ning kõik tegevused toimuvad samuti võru keeles.

Alates aastast 2011 on liitunud meie lasteaia viis rühma programmiga Kiusamisest vabaks. Tegevuse tulemuseks on luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda. Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus ja julgus.

Oleme liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga 2001. aastal. Põhirõhk on suunatud lapse arengule ja tervisele soodsate teingimuste loomisele. Lasteaia tervise edendamine lähtub lasteaia õppekevast, arengukavast, sisehindamise ja riskianalüüsi kavandatud tegevustest. Lasteaias viiakse järjepidevalt läbi suusatamise - ja ujumisealgõpetust ning toimub aktiivne laste huviringide töö.

Alates 01.09.2017 aastast töötab lasteaias 2,0 ametikohaga erpidagoogi ja tasandusrühmas logopeed.