Lapsevanemale

Teade! Lugupeetud lapsevanemad! 

Täname teid, et olete eriolukorra tingimustes olnud mõistvad ja arvestanud kehtestatud piirangutega. Täname teid, kes olete leidnud võimaluse korraldada oma elurütm selliselt, et olete saanud lapse lasteaiast koju jätta. 
Eriolukorra tingimustes kehtib jätkuvalt tungiv soovitus lapsi võimaluse korral kodus hoida ja mitte lasteaeda viia. Kui see aga tööl käimise tõttu võimalik ei ole, siis lasteaeda ette teavitades on võimalus terved lapsed lasteaeda tuua. 
Maksimaalne laste arv rühmas on seitse. Lasteaedades kehtib endiselt kord, mille kohaselt lapsed võetakse vanematelt vastu ja antakse üle lasteaia hoovis ning lapsevanemad ei sisene lasteaia ruumidesse. 

Kui teil on hädavajalik tuua laps lasteaeda, teavitada sellest oma rühmaõpetajat. 
Palume lapsevanematelt mõistvat suhtumist ning arvestada riigis kehtivast eriolukorrast tulenevate soovitustega: 
-        kõigil, kellel see vähegi võimalik on, jätta lapsed lasteaiast koju; 
-        lasteaeda tuua ainult terved lapsed; 
-        mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega; 
-        Covid-19 positiivsete kontaktseid ei tohi lasteaeda viia enne nakkusohtliku aja (14 päeva) möödumist ja kui selle aja jooksul ei ole tekkinud haigusnähtusid.

Viiruse edasine levik ning kogu riigi võimalikult kiire kriisist väljumine eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist ja koostööd. 

Võru Lasteaed Sõleke mänguväljak on suletud avalikuks kasutuseks ajutiselt.

Terviseameti_soovitused.pdf

TEADE UUS!
Võru 29.04.2020 nr 211
Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest erakorraline vabastamine
Tekst:
Võru Linnavalitsus otsustas 18. märtsil 2020 vabastada lapsevanemad koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest põhjusel, et eriolukorrast tulenevalt on koroonaviiruse tõrjeks piiratud oluliselt lasteaiateenuse kättesaadavust. Seetõttu jõudis Võru Linnavalitsus seisukohale, et õppekulu küsimine lapsevanemalt, kellel ei ole võimalik oma last lasteaeda viia, oleks ülekohtune ja ei ole põhjendatud. 
Tänaseks päevaks on Võru linna munitsipaallasteaiad avatud, kuid soovitusega hoida lapsed võimaluse olemasolul kodus. Linnavalitsus loodab, et lapsevanemad võtavad soovitusi tõsiselt. Selleks, et üleminek eriolukorras tavaolukorda oleks võimalikult sujuv ja lapsi kodus hoidvatele vanematele motiveerivam, otsustab valitsus õppekulu vabastust pikendada.
 
Korraldus antakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lõike 1 punkti 2 ja Võru Linnavalitsuse 2. novembri 2011 määrus nr 19 "Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord" § 3 lõike 4 alusel ja arvestades eriolukorrast tulenevat erandjuhtu.
 
1. Vabastada erandkorras, 2020. aasta maikuu eest, kõik Võru linna munitsipaallasteaia teenust kasutavad lapsevanemad, koolieelse lasteasutuse õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korralduse peale võib esitada Võru Linnavalitsusele vaide "Haldusmenetluse seaduses" sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule "Halduskohtumenetluse seadustikus" sätestatud tingimustel ja korras.
Anti Allas
linnapea

 

VALVERÜHMA GRAAFIK 2019/20 ÕA: /VALVEGRAAFIK.

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS: Hoolekogu otsustas (06.02.2018 koosoleku protokoll nr 13-8.2/1) alusel kehtestada alates 01.09.2018  lapse toidukulu päevamaksumuseks 1.60 eurot.

Hommikusöök 0,30 €
Lõunasöök 0,95 €
Õhtuoode 0,35 €
Päeva toidukulu kokku on 1,60 eurot.

Alates 01.01.2014 õppekulu 17,00 € rakendatakse perioodil 01. august – 30. juuni, v.a. juulis. Juulis tasutakse valvelasteasutuse koha eest õppekulu ühekordse kuumäära ulatuses valvelasteasutusele. Otsekorralduse tasumise võimalused SEB-s ja Swedbankis.

SEB konto: 10402007146005
Swedbank konto: 221019131273
Maksekorraldusele märkida lapse nimi, summa ning rühma number.
Panka tasumine toimub hiljemalt 20. kuupäevaks.
Tasumisega seotud info infojuhilt.
782 1923 Maire Hilep;  maire.hilep@voru.ee

SOOVITUSED LAPSEVANEMALE:  Soovitused lasteaedadele