Töötajale

 

 

                                                                                        Kinnitatud direktori 11.09.2017
                                                                                        Käskkirjaga nr 20.2-1/105

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID LASTEASUTUSE ARENGUKAVA VALDKONNAST

Eestvedamine ja juhtimine

Personali aktiivne osalemine lasteaia arendustegevuses-ühine vastutus eesmärkkide täitmise eest.

Personalijuhtimine

Pidev tegelemione meeskonna arendamisega tagab lasteaias professionaalse töötaja ja elukestva õppe.


Koostöö huvigruppidega 

Lapsest lähtuva õpikeskkonna ja lapse arengu toetamiseks on kaasatud erinevaid huvigruppe.

 

Ressursside juhtimine

Lasteaia turvalise õpi-, kasvu- ja töökeskkonna hoidmine ning jätkusuutlikumaks muutmine.
 

Õppe- ja kasvatustegevus

Lasteaia õpetajad on motiveeritid pöörama erilist tähelepanu lapse andekusele ja individuaalsele arengule, viies läbi lapsest lähtuvaid õppe- ja kasvatustegevusi vastavalt lapse oskustele, vajadustele ja huvidele. Õppetegevused toetavad rahvakultuuri traditsioone ja kultuuripärandit.
 

Väärtused:
1. Turvalisus
2. Lapsest lähtuv õpiprotsess
3. Hoolimine ja varajane märkamine
4. Koostöö
5. Traditsioonid ja tervis